Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την ΠΟΛ 1189/2017 με την οποία διευκρινίζει θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις οποίες συμβάλλεται Ιδιωτική Κεφαλοιουχική Εταιρεία