Με την ΠΟΛ 1181/2016 το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς, που ισχύει για τις μητρικές και θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών