Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την  ΠΟΛ 1169/2018 που παρέχει οδηγίες σχετικά με την άρση δέσμευσης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί λόγω διενέργειας φορολογικού ελέγχου