Με την ΠΟΛ 1146/2017 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δίδει συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά τις διατάξεις που αφορούν στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου