Με την ΠΟΛ 1131/2018 κοινοποιείται η με αριθμό 43/2018 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ περί θεμάτων ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του ν.3156/2003