Καθορισμός του τρόπου υποβολής , του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατούνται στο ειδήδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις –ΠΟΛ 1099/2019