Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την ΠΟΛ 1080/2017 με την οποία δίδει διευκρινίσεις για την περίπτωση κήρυξης του  οφειλέτη σε πτώχευση ή υπαγωγής αυτού σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης