Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την ΠΟΛ 1079/2017 με την οποία δίδει διευκρινίσεις για τις παραγεγραμμένες απαιτήσεις από δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη προσωπικών εταιρειών ή από διανομή κερδών ΕΠΕ