Με την ΠΟΛ 1059/2017 προσδιορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων καθώς  και η διαδικασία υποβολής αυτής