Με την ΠΟΛ 1057/2017 παρέχονται οδηγίες σχετικά με τα φορολογικά ευεργετήματα για τη μεταφορά από την Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαίκής Ένωσης της καταστατικής έδρας μιας ευρωπαϊκής εταιρείας καθώς και για τα φορολογικά ευεργετήματα που ισχύουν επί εισφοράς ενεργητικού έναντι τίτλων, επί ανταλλαγής τίτλων καθώς και επί απορρόφησης μίας ή περισσοτέρων εταιρειών με τη σύσταση νέας εταιρείας και διάσπασης μιας εταιρείας σε δύο ή περισσότερες υφιστάμενες ή νέες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης και της μερικής διάσπασης αυτής