Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε την ΠΟΛ 1045 που περιέχει σημαντικές οδηγίες που αφορούν τα μέλη μας για τον τύπο και το περιεχόμενο των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, των βεβαιώσεων των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και των βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και για την  υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017