Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την ΠΟΛ 1044/2018 με την οποία ορίζει για το φορολογικό έτος 2017 και επόμενα τον τύπο και το περιεχόμενο της Κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχεριηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) καθώς και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης