Με την ΠΟΛ 1030/2017 προσδιορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων