Η ΠΟΛ 1023/2018 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις φορολογικές αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης που έχουν αποκτηθεί συνεπεία μεταβίβασης αυτής στο πλαίσιο εξυγίανσης