Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε την ΠΟΛ 1009/2019  για τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα καθώς και για την υποβολή αυτών μέσω διαδικτύου