Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 43 Β/2017 η ΠΟΛ 1006/2017 που καθορίζει τον τρόπο και  τη διαδικασία υποβολής των  δηλώσεων για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών