Με την ΠΟΛ 1003/2017 του Υπουργείο Οικονομικών απαντάται το ερώτημα που αφορά στη φορολογική μεταχείριση ποσού, που προέρχεται από μείωση κεφαλαίου νομικού προσώπου,  όπου το φυσικό πρόσωπο λαμβάνει  αυτούσιο το ποσό της συμμετοχής του στο κεφάλαιο εταιρείας και περαιτέρω το ποσό αυτό επιθυμεί να επανεπενδυθεί στο κεφάλαιο νέας εταιρείας.