Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 85 Α/ 2014 ο υπ΄αριθμ. 4254/2014 Νόμος με τίτλο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» .

Τα κυριότερα σημεία του Νόμου που ενδιαφέρουν τα μέλη μας έχουν ως εξής:

Κεφάλαιο Α

Παράγραφος Α

-Υποπαράγραφος Α3

Οι ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους παροχές ασθενείας σε είδος μέχρι την 28-2-2015 εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος τα ως άνω έτη δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000)

Παράγραφος Β

-Υποπαράγραφος Β5

περιέχονται ρυθμίσεις που αφορούν το επάγγελμα του γεωτεχνικού

Παράγραφος Γ

 Υποπαράγραφος Γ1

Στις συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων  και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από το δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000 ) ευρώ διενεργείται υποχρεωτικός  έλεγχος νομιμότητας πριν τη σύναψή τους από τον αρμόδιο  Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Υποπαράγραφος Γ5

Εισαγωγή μη ανταποδοτικών χρεώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό , όπου εκτός των άλλων, από 1-7-2014 καταργείται η  απόδοση της προβλεπόμενης κράτησης ποσοστού 1% υπέρ ΕΜΠ στη Διεύθυνση Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υποπαράγραφος  Γ6

Είναι δικαστικές αποφάσεις και εκτελούνται,  σύμφωνα με τις διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας, οι διαταγές πληρωμής κατά του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των λοιπών ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ανήκουν εξ ολοκλήρου στο δημόσιο και αφορούν στις εμπορικές συναλλαγές, όπως αυτές ορίζονται στο Ν. 4152/2013, όπου συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «Εμπορική συναλλαγή ορίζεται κάθε συναλλαγή μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων  και δημοσίων  αρχών η οποία συνεπάγεται την παράδοση  αγαθών ή παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής»

Παράγραφος Δ

Υποπαράγραφος Δ1

Συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Υποπαράγραφος Δ2

Συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Παράγραφος ΣΤ

Υποπαράγραφος ΣΤ 10

Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον τομέα των δομικών υλικών και στη διακίνηση τσιμέντου

Υποπαράγραφος ΣΤ 11

Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον τομέα των δομικών υλικών και στην εμπορία ασφάλτου

Υποπαράγραφος ΣΤ 12

Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον τομέα των δομικών υλικών και ρυθμίσεις λατομείων/ορυχείων

Υποπαράγραφος ΣΤ 13

Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του τουρισμού – τουριστικές εγκαταστάσεις

Υποπαράγραφος ΣΤ 18

Μετά την 1-1-2015, που καθίσταται προαιρετική η εγγραφή της επιχείρησης σε επιμελητήριο, η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας των επιμελητηρίων επεκτείνεται και σε επιχειρήσεις που δεν έχουν εγγραφεί σε επιμελητήριο

Υποπαράγραφος ΣΤ 20

Εφαρμογή Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Εκτός των άλλων διατάξεων, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, η εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2015

Υποπαράγραφος ΣΤ 21

Οι αγωγές ή αιτήσεις ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής  που αφορούν μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις και αφορούν την καθυστέρηση πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγέςδικάζονταικατ΄εξαίρεση στη συντομότερη δυνατή δικάσιμο. Ο εκτελεστός τίτλος επί των αγωγών ή αιτήσεων αυτών εκδίδεται  μέσα σε 90 ημερολογιακές ημέρες από την κατάθεσή τους

Υποπαράγραφος ΣΤ 22

Από 7-4-2014 δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τη σύσταση των υποκειμένων προσώπων στο φόρο αυτό

Υποπαράγραφος ΣΤ 23

Προσόντα επαγγελματιών ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Παράγραφος Ι

Υποπαράγραφος ΙΑ3

Σταδιακή κατάργηση κρατήσεων για τη μείωση του εργοδοτικού κόστους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

Υποπαράγραφος ΙΑ 6

Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα

Παράγραφος ΙΓ

Υποπαράγραφοι ΙΓ 1 , 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8

Επανακαθορισμός στοιχείων τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας  λειτουργούντων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και λοιπά θέματα παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας

Υποπαράγραφος ΙΓ 12

Ρυθμίσεις για το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος  και  τοπογράφου

Κεφάλαιο Β΄

Παράγραφος Α

Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και  Κώδικα ΦΠΑ

Παράγραφος Ε

Υποπαράγραφος Ε2

Παράταση προθεσμίας μεταφοράς επιπρόσθετων πιστώσεων κρατικού προϋπολογισμού

Υποπαράγραφος Ε3

Παράταση πληρωμών ΠΔΕ

Οι προθεσμίες για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων δημοσίων επενδύσεων και διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών  για την εμφάνιση των πληρωμών του ΠΔΕ που διενεργήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2013 στη δημόσια ληψοδοσία και η  απόδοση λογαριασμού των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής που θα εκδοθούν παρατείνονται κατά ένα μήνα από τη λήξη τους.