Ανάδοχος δημόσιου έργου προσέφυγε στον Συνήγορο του διαμαρτυρόμενος για τη μη εξόφληση από το Δήμο Ναυπακτίας τελικού λογαριασμού έργου συνολικού ύψους περίπου 30.000 ευρώ, επειδή περιείχε τόκους υπερημερίας λόγω της καθυστέρησης εξόφλησης των προηγούμενων λογαριασμών. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου υποστήριζε ότι δεν είχαν βρεθεί στο φάκελο του έργου οι απαιτούμενες από το νόμο έγγραφες οχλήσεις, μολονότι ο ανάδοχος επέμενε ότι διέθετε σχετικούς αριθμούς πρωτοκόλλου που αποδείκνυαν ότι τις είχε καταθέσει. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, εντοπίστηκαν οι έγγραφες οχλήσεις που είχαν ήδη υποβληθεί από τον ανάδοχο για τους τόκους υπερημερίας και διευκρινίστηκε ότι η καθυστέρηση εξόφλησης των προηγούμενων λογαριασμών του έργου δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, ο Δήμος προέβη στην εξόφληση του λογαριασμού συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας.