Στην με αρ. πρωτ. 53860/Α.Πλ.8261/29.10.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Περιορισμοί συμμετοχής σε διαγωνισμούς τεχνικών έργων και μελετών τεχνικών έργων», γίνεται ενημέρωση για τις συμβάσεις ΕΣΠΑ, διόρθωση 5% στις πληρωμές των αναδόχων, λόγω παράβασης των κοινοτικών οδηγιών 17/2004 & 18/2004 (θέμα ορίων ΜΕΕΠ).

Στην ίδια εγκύκλιο γίνεται ρητή αναφορά ότι «οι συμβάσεις που είναι κάτω του ορίου τήρησης των οδηγιών (ΔΗΛΑΔΗ κάτω των 5.186.000 ευρώ) και εφαρμόστηκε το κοινοτικό δίκαιο, δεν θεωρήθηκε επηρεαζόμενος πληθυσμός (ΔΗΛΑΔΗ σε αυτές τις συμβάσεις ΔΕΝ θα επιβληθεί κατ’ αποκοπή διόρθωση 5%).

Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφαρμόζοντας το αυτονόητο, επέβαλε κατ’ αποκοπή διόρθωση 5% ΜΟΝΟ στις συμβάσεις, οι οποίες είναι εντός ορίου των κοινοτικών οδηγιών, στερούμενη αρμοδιότητας να παρέμβει στις λοιπές συμβάσεις κάτω του ορίου (5.186.000 ευρώ).

Πρόκειται για μία ακόμη επίσημη αναγνώριση της πάγιας θέσης για την οποία μάχεται η Ένωση σθεναρά το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τη διατήρηση των ορίων ΜΕΕΠ (ανώτερα, κατώτερα) σε έργα προϋπολογισμού κάτω του ορίου των κοινοτικών οδηγιών.