Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 138 Α/2014 το υπ΄αριθμ. 90/2014  Προεδρικό  Διάταγμα με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 109 της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (Ν. 3669/08), που ρυθμίζει τις προϋποθέσεις  εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) των διπλωματούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής.

Εγγράφονται εφεξής  στο ΜΕΚ πολύ περισσότερες ειδικότητες διπλωματούχων σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής