Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 122 Α/31-5-2013 ο υπ. αριθ. 4156/2013 Νόμος. Στο άρθρο 4 με τίτλο ”Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ”  ορίζεται εκτός των άλλων ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής.