Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε έγγραφο με θέμα “Φορολογική μεταχείριση δαπανών τις οποίες μια επιχείρηση επαναχρεώνει σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες ή σε τρίτες εταιρείες (πελάτες της)”