Η Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απέστειλε στην Ένωση διευκρινιστικό σημείωμα προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της για στοιχεία του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου  με τίτλο “Επισκευή – ενίσχυση του κτρίου ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τη στέγαση της Διοίκησης -β΄φάση”