ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 31.1.1946, ΤΗΣ 29.11.1971 ΚΑΙ ΤΗΣ 29.11/3.12.1989

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ -ΣΚΟΠΟΣ

 

Άρθρο 1

 

 1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία “Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων” με έδρα την Αθήνα
 2. Η Ένωση είναι μέλος της Διεθνούς Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευής (FEDERATION DE L’ INDUSTRIE EUROPEENNE DE LA CONSTRUCTION -FIEC) που έχει την έδρα της στο Παρίσι.
 3. Η Ένωση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να γίνει μέλος οποιουδήποτε τύπου Ομοσπoνδίας των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων.

Άρθρο 2

 1. Η ένωση έχει ως σκοπό, με την οργάνωση και συνεργασία των μελών της, την ανύψωση της επαγγελματικής και επιστημονικής στάθμης, την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων, καθώς και την προαγωγή και βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματός τους.
 2. Την επιτυχία των πιο πάνω σκοπών θα επιδιώξει η Ένωση: α)με την, σε συνεργασία των μελών της, μελέτη και έρευνα κάθε ζητήματος που αφορά την επαγγελματική τους πρόοδο και εξέλιξη, καθώς και την υπόδειξη των λύσεων που επιβάλλονται και την πραγματοποίησή τους. β) Με τη δημιουργία στενών δεσμών και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της Ένωσης, την τήρηση της επαγγελματικής αξιοπρέπειας και επιστημονικής συνείδησης και την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασία με επαγγελματικά και επιστημονικά Σωματεία ανάλογου σκοπού και μορφής γ) Με την εγγραφή της σε Διεθνείς οργανώσεις με αντίστοιχους σκοπούς δ) Με την έκδοση περιοδικού και άλλων εντύπων, οργάνωση επιστημονικών συζητήσεων και λοιπών σχετικών εκδηλώσεων ε) Με τη δημιουργία σχολών εκπαίδευσης ειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ

Άρθρο 3

 1. Τα μέλη της Ένωσης είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα και διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα μέλη.
 2. Τακτικά μέλη της Ένωσης γίνονται:

α) Φυσικά πρόσωπα που είναι μηχανικοί διπλωματούχοι των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, οιασδήποτε ειδικότητας (πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, τοπογράφοι, χημικοί μηχανικοί, ναυπηγοί, μεταλλειολόγοι κ.λπ), εφ’ όσον είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και ασκούν το επάγγελμα του Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, κατέχοντας πτυχίο εργολήπτη δημοσίων έργων, οποιασδήποτε τάξης ή κατηγορίας ή στελεχώνοντας ατομικές ή εταιρικές εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) σε οποιαδήποτε τάξη, κατηγορία ή υποκατηγορία, ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή προβλέπει η ισχύουσα σχετική νομοθεσία ή που θα θεσπισθεί μελλοντικώς. Κατ΄εξαίρεση γίνονται τακτικά μέλη της Ένωσης και μη μηχανικοί πτυχιούχοι Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, εφ’ όσον ασκούν και αυτοί κατά νόμο το επάγγελμα του εργολήπτη δημοσίων έργων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο (γεωλόγοι, γεωπόνοι, ηλεκτρονικοί, κ.λπ. που στελεχώνουν επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ).

β) Νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε γενικώς μορφής (προσωπικές ή ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.) που ασκούν εργοληπτική επιχείρηση κατασκευής δημοσίων έργων, εφ’ όσον κατέχουν εργοληπτικό πτυχίο οποιασδήποτε τάξης ή κατηγορίας ή είναι γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή που προβλέπει η ισχύουσα σχετική νομοθεσία ή που θα θεσπισθεί μελλοντικώς, ασχέτως εάν τα φυσικά πρόσωπα που στελεχώνουν τα νομικά πρόσωπα αυτού του εδαφίου είναι τακτικά μέλη της Ένωσης του προηγουμένου εδαφίου “α”.

 1. Τα τακτικά μέλη εγγράφονται στην Ένωση με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής μετά από αίτησή τους ή από πρόταση άλλου μέλους. Το ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα της πιο πάνω παραγράφου 2, αποδεικνύεται με βεβαίωση οποιασδήποτε αρχής και κυρίως από τις σχετικές βεβαιώσεις της Υπηρεσίας του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο με την αίτηση ή την πρόταση εγγραφής.
 2. Τακτικά μέλη της Ένωσης εγγράφονται επίσης και εργοληπτικές επιχειρήσεις από Χώρες-Μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (φυσικά πρόσωπα υπήκοοι των Χωρών-Μελών της ΕΟΚ και νομικά πρόσωπα με έδρα στις Χώρες-Μέλη της ΕΟΚ), εφ’ όσον συγκεντρώνουν τα ιδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για Έλληνες υπηκόους ή Ελληνικά νομικά πρόσωπα για να εγγραφούν ως τακτικά μέλη της Ένωσης, συμφώνως με τα όσα ορίζονται στις πιο πάνω παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού.
 3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μετά από σχετική πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής και σύμφωνη γνώμη της Αντιπροσωπείας, μπορεί να γίνει δεκτή η εισδοχή ως τακτικών μελών της Ένωσης και κάθε άλλης κατηγορίας φυσικών προσώπων που ασκούν το επάγγελμα του Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, που είναι γραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών και στελεχώνουν εργοληπτικές επιχειρήσεις, ατομικές ή εταιρικές, που είναι γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, έστω και αν τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν τις λοιπές ιδιότητες (δίπλωμα ή πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος κ.λπ.) του εδαφίου “α” της πιο πάνω παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
 4.  Επίτιμα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής, πρόσωπα που έχουν προσφέρει στην Ένωση εξαιρετικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Τα επίτιμα μέλη δεν μπορούν να μετέχουν στις Συνελεύσεις ή σε οποιαδήποτε συζήτηση και κάθε γνώμη τους που αφορά την Ένωση την γνωστοποιούν γραπτώς στη Διοικούσα Επιτροπή.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 4

 1. Πόροι της Ένωσης είναι: α) εφ’ άπαξ καταβολή από τα νεοεγγραφόμενα τακτικά μέλη, ως δικαίωμα εγγραφής, β) ετήσια εισφορά των τακτικών μελών γ) εκούσιες χορηγίες , δωρεές κ.λπ. των μελών, του Δημοσίου και οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, δ) τα εισοδήματα από την περιουσία της Ένωσης, ε) τα έσοδα από τις συνδρομές του περιοδικού και εκδόσεων και από τις διαφημίσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτές.
 2. Η ετήσια εισφορά και το δικαίωμα εγγραφής καταβάλλονται κατά την εγγραφή των τακτικών μελών, το δε ύψος τους καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται από την Διοικούσα Επιτροπή, με απόφαση που υπόκειται στην έγκριση της Αντιπροσωπείας.
 3. Κάθε νεοεγγραφόμενο μέλος καταβάλλει ολόκληρη την ετήσια εισφορά του έτους κατά το οποίο  εγγράφεται, εφ’ όσον η εγγραφή γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου, αλλιώς καταβάλλει τη μισή μόνο εισφορά.
 4. Η ετήσια εισφορά καταβάλλεται σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις:

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέσα στο μήνα Ιανουάριο του έτους στο οποίο αντιστοιχεί και η δεύτερη δόση μέσα στο μήνα Ιούλιο του ίδιου έτους. Σε περίπτωση αύξησης του ποσού της ετήσιας εισφοράς στη διάρκεια του έτους, το συμπληρωματικό ποσό της καταβάλλεται μετά ένα μήνα από τη γραπτή ανακοίνωση της απόφασης  για την αύξηση στα μέλη.

 1. Τα νομικά πρόσωπα τακτικά μέλη της Ένωσης καταβάλλουν στο ακέραιο την ετήσια εισφορά τους στην Ένωση, ανεξάρτητα από το εάν ορισμένα ή και όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη τους ή τα στελεχώνουν με οποιοδήποτε τρόπο είναι επίσης μέλη της Ένωσης, που επίσης καταβάλλουν στο ακέραιο την ετήσια εισφορά τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Άρθρο 5

 1. Η Ένωση διοικείται από ενδεκαμελή Διοικούσα Επιτροπή που συγκροτείται από έναν Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, ένα Γενικό Γραμματέα και οκτώ Συμβούλους.
 2. Εκτός από τα τακτικά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής εκλέγονται υποχρεωτικώς και οκτώ αναπληρωματικά μέλη για την αντικατάσταση εκείνων των μελών της που αποχωρούν στη διάρκεια της θητείας τους.
 3. Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών για τριετή θητεία, που αρχίζει από την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών και λήγει την αντίστοιχη ημέρα μετά τρία χρόνια. Μέχρι την εκλογή ή το διορισμό νέας Διοίκησης και την ανάληψη των καθηκόντων της, η παλαιά Διοίκηση εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις της Ένωσης.
 4. Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης κάθε τρίτου χρόνου, εκτός εάν υπάρξει λόγος διεξαγωγής τους νωρίτερα, μετά από έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι εκλογές αυτές διεξάγονται ταυτόχρονα στην Αθήνα, στον τόπο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετά τη λήξη της οποίας ακολουθούν και στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων της Ένωσης σε ολόκληρη την Ελλάδα, μετά από σχετική τηλεφωνική ειδοποίηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης προς τους Προέδρους των Τοπικών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων, σε τρόπο ώστε οι εκλογές αυτές να αρχίσουν ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα και να δίνεται έτσι η ευκαιρία στο σύνολο των μελών της Ένωσης να ψηφίζουν.  Για την ψηφοφορία στα Περιφερειακά Τμήματα χρησιμοποιούνται τα ίδια ακριβώς ψηφοδέλτια που χρησιμοποιούνται και στον τόπο συνεδρίασης της πιο πάνω Γενικής Συνέλευσης στην Αθήνα, η δε διαλογή και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στα Περιφερειακά Τμήματα δεν επιτρέπεται να γίνεται πριν τη λήξη της ψηφοφορίας και στην Αθήνα. Χρέη εφορευτικής επιτροπής εκτελεί η Τοπική Επιτροπή του κάθε Περιφερειακού Τμήματος, αμέσως δε μετά το πέρας της διαλογής πρέπει να διαβιβάσει τα σχετικά πρακτικά διαλογής, με τον συντομότερο τρόπο, στην Εφορευτική Επιτροπή ενώπιον της οποίας διενεργούνται οι εκλογές στην Αθήνα, σε τρόπο ώστε να εξαγάγει αυτή τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα και να ανακηρύξει τους επιτυχόντες υποψηφίους στα διάφορα όργανα της Ένωσης.
 5. Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων των υποψηφίων συνδυασμών και των υποψηφίων του καθ’ ενός, πρέπει να ανακοινώνεται, επί ποινή αποκλεισμού, με δήλωση ενός τουλάχιστον υποψηφίου του συνδυασμού που υποβάλλεται στην Διοικούσα Επιτροπή τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν την ημέρα που έχει προσκληθεί να συνεδριάσει η Γενική Συνέλευση του προηγουμένου εδαφίου. Η Διοικούσα Επιτροπή τηρεί κατάσταση στην οποία αναγράφονται οι δηλώσεις κατάρτισης των ψηφοδελτίων των υποψηφίων συνδυασμών κατά τη χρονολογική σειρά της υποβολής τους.  Στην περίπτωση που το όνομα ενός υποψηφίου αναγράφεται σε περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια, θεωρείται ότι μετέχει σ’ εκείνο το ψηφοδέλτιο για το οποίο εκδηλώνει την προτίμησή του ο ίδιος με γραπτή δήλωσή του στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής ή τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης πριν τις εκλογές και αν δεν κάνει τέτοια δήλωση θεωρείται ότι μετέχει σ΄ εκείνο το ψηφοδέλτιο του οποίου η δήλωση προηγείται χρονικώς.
 6. Στο ψηφοδέλτιο κάθε υποψηφίου συνδυασμού αναγράφονται χωριστά τα επώνυμα και τα ονόματα των υποψηφίων Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα και χωριστά και με αλφαβητική σειρά τα επώνυμα και τα ονόματα των λοιπών υποψηφίων του συνδυασμού για τις θέσεις συμβούλων και αναπληρωματικών μελών. Για τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα δεν χρειάζονται σταυροί προτίμησης και εκλέγονται στις αντίστοιχες θέσεις οι επώνυμοι υποψήφιοι του συνδυασμού που πλειοψηφεί σχετικώς σε αριθμό ψηφοδελτίων. Οι θέσεις των οκτώ Συμβούλων κατανέμονται στους υποψήφιους συνδυασμούς αναλόγως με το συνολικό αριθμό ψηφοδελτίων που παίρνει κάθε συνδυασμός και εκλέγονται, μαζί με ίσο αριθμό αναπληρωματικών μελών, εκείνοι που παίρνουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού. Οι επώνυμοι υποψήφιοι για τις θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα των μειοψηφούντων συνδυασμών θεωρείται ότι συγκεντρώνουν ο καθένας ως σταυρούς προτίμησης το σύνολο του αριθμού των ψηφοδελτίων του συνδυασμού και προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος Πρόεδρος του Αντιπροέδρου και αυτός του Γενικού Γραμματέα και μόνο εφόσον ο συνδυασμός εκλέγει περισσότερα από τρία μέλη εκλέγεται και ο υποψήφιος για θέση μέλος που συγκεντρώνει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Για το πλειοψηφούν ψηφοδέλτιο οι θέσεις των εκλεγόμενων επώνυμων υποψηφίων, Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των μελών που εκλέγει ο συνδυασμός συνολικώς. Σε περιπτώσεις ισοψηφίων ψηφοδελτίων ή σταυρών προτίμησης, γίνεται κλήρωση. Τυχόν διαγραφές ονομάτων υποψηφίων στα ψηφοδέλτια ή σταυροί προτίμησης στους υποψηφίους που δεν χρειάζονται δεν επιφέρουν ακυρότητα των ψηφοδελτίων.

Δικαίωμα να ψηφίζουν στις εκλογές έχουν όλα τα τακτικά μέλη της Ένωσης, φυσικά πρόσωπα μόνο, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση.

Άρθρο 6

 1. Συγχρόνως με την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής εκλέγονται, με χωριστά ψηφοδέλτια, είκοσι πέντε μέλη της Ένωσης, που συμμετέχουν στην Αντιπροσωπεία, σύμφωνα με όσα ορίζονται πιο κάτω.
 2. Η Αντιπροσωπεία, η οποία συγκροτείται από τα πιο πάνω είκοσι πέντε μέλη, το σύνολο των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και έναν εκπρόσωπο από κάθε ένα από κατ’ άρθρο 24 του παρόντος τμήματα της Ένωσης (ειδικών κατηγοριών, εταιρειών και περιφερειακά), μελετά και ρυθμίζει κάθε θέμα που της υποβάλλει η Διοικούσα Επιτροπή και αποφασίζει ειδικότερα:

α) για κάθε τεχνικό ή επαγγελματικό ζήτημα που πρόκειται να ρυθμιστεί με νόμο, διάταγμα ή πράξη ή απόφαση Υπουργού ή Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου.

β) Για κάθε οικονομικό ζήτημα που αφορά τη διάθεση δαπανών μεγαλυτέρων από τις προβλεπόμενες από τον προϋπολογισμό και που αναλαμβάνονται από το αποθεματικό.

γ) Για κάθε ζήτημα για το οποίο θα ζητήσουν, με γραπτή τους αίτηση προς τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας, τουλάχιστον πέντε από το σύνολο των μελών της.

 1. Ο πιο πάνω αριθμός των είκοσι πέντε μελών της Αντιπροσωπείας της παραγράφου 1 του παρόντος, αυξάνεται αυτοδικαίως, εφόσον ο αριθμός των κατ΄ άρθρο 24 του παρόντος Περιφερειακών και λοιπών Τμημάτων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν ήδη αυξηθεί μετά την ψήφιση και την έναρξη ισχύος του παρόντος. Συγκεκριμένα, ο αριθμός αυτός των μελών της Αντιπροσωπείας αυξάνεται αναλόγως και αντιστοίχως με την αύξηση του αριθμού των διαφόρων Τμημάτων και μετέχει, έτσι, στην Αντιπροσωπεία ένα επί πλέον μέλος για κάθε ένα επί πλέον εκπρόσωπο Τμήματος που αποκτά το δικαίωμα εκπροσώπησής του στην Αντιπροσωπεία, μετά την ίδρυση του Τμήματος, την διεξαγωγή εκλογών και την ανάδειξη του εκπροσώπου του στην Αντιπροσωπεία, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 24 του παρόντος και στους από αυτό προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς. Το επί πλέον αυτό μέλος της Αντιπροσωπείας ορίζεται, κατά σειρά επιτυχίας, από τον κατάλογο των αναπληρωματικών μελών της Αντιπροσωπείας που έχουν εκλεγεί στις αμέσως προηγούμενες εκλογές ανάδειξης μελών της Αντιπροσωπείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος, που εφαρμόζονται αναλόγως και για τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου συνδυασμού υποψηφίων από τον οποίο ορίζεται το νέο μέλος της Αντιπροσωπείας.

Άρθρο 7

 1. Για την εκλογή των μελών της Αντιπροσωπείας της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 5 του πιο πάνω άρθρου 5 (πλην όσων αφορούν την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα), καθώς και οι διατάξεις των επόμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.
 2. Τα ψηφοδέλτια για την Αντιπροσωπεία, σφραγισμένα σε ιδιαίτερους φακέλους, ρίχνονται από τα μέλη που ψηφίζουν, σε ιδιαίτερη κάλπη. Στο ψηφοδέλτιο κάθε υποψηφίου συνδυασμού αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά τα επώνυμα και τα ονόματα ενός έως σαράντα (40) υποψηφίων.
 3. Ο αριθμός των υποψηφίων κάθε ψηφοδελτίου που εκλέγονται στις θέσεις των μελών της Αντιπροσωπείας της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου του παρόντος, είναι ανάλογος του συνολικού αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε υποψηφίου συνδυασμού. Μεταξύ των υποψηφίων κάθε συνδυασμού εκλέγονται κατά σειρά εκείνοι που συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και όλοι οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί τους, κατά σειρά του αριθμού σταυρών προτίμησης και πάλι, που έχουν συγκεντρώσει.
 4. Η θητεία των αναπληρωματικών μελών της Αντιπροσωπείας, που καταλαμβάνουν θέσεις εκλεγμένων του ίδιου ψηφοδελτίου που μένουν κενές από οποιονδήποτε λόγο, διαρκεί όσο το υπόλοιπο τμήμα της θητείας εκείνου που αναπληρώνουν. Στην περίπτωση που αντικατασταθούν περισσότερα από δέκα τακτικά μέλη και εφ’ όσον μέχρι τις επόμενες εκλογές υπολείπεται χρόνος πλέον των εξ μηνών, διεξάγονται εκλογές, με επιμέλεια της Διοικούσας Επιτροπής, για την ανάδειξη νέας Αντιπροσωπείας στο σύνολό της και για το χρόνο που υπολείπεται από το χρόνο της θητείας της Αντιπροσωπείας που αποχωρεί.

Άρθρο 8

 1. Η Διοικούσα Επιτροπή και η Αντιπροσωπεία εκλέγονται μεταξύ των φυσικών προσώπων – μελών της Ένωσης που διαμένουν στην περιοχή του Νομού Αττικής (νομ. Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής). Όταν λήξει η θητεία τους, η επανεκλογή τους στα ίδια ή άλλα αξιώματα επιτρέπεται.
 2. Οι εκπρόσωποι του κατ΄ άρθρο 24 του παρόντος Τμημάτων που μετέχουν στην Αντιπροσωπεία, εκλέγονται με εκλογές που γίνονται στα Τμήματα ειδικά γι’ αυτόν το λόγο ή μαζί με τις εκλογές για την ανάδειξη των Διοικήσεων των Τμημάτων και δεν είναι απαραίτητο να διαμένουν στο Νομό Αττικής. Η θητεία τους στην Αντιπροσωπεία δεν μπορεί να διαρκεί περισσότερο από τη θητεία των υπολοίπων μελών της, έστω και αν δεν έχει περάσει τριετία από την εκλογή τους.

Άρθρο 9

 1. Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται, με πρόσκληση του Προέδρου της, τουλάχιστον μία φορά κάθε δέκα πέντε ημέρες ή όποτε το ζητήσουν γραπτώς τρία τουλάχιστον από το σύνολο των μελών της, θεωρείται ότι έχει απαρτία εάν παρίστανται τουλάχιστον εννέα από το σύνολο των μελών της, οι δε αποφάσεις της παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του Προέδρου, σε δε μυστικές ψηφοφορίες με ισοψηφία η ψηφιζόμενη πρόταση θεωρείται ότι απορρίπτεται.
 2. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής, της Αντιπροσωπείας και της Γεν. Συνέλευσης, στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις αυτών των οργάνων. Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής υπογράφονται από όλα τα παρόντα σ΄ αυτές μέλη και επικυρώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση. Οι αποφάσεις της Αντιπροσωπείας και της Γεν. Συνέλευσης υπογράφονται μόνο από τους Προέδρους τους και από τον Γενικό Γραμματέα.
 3. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής που απέχει, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, από τα καθήκοντά του επί τρεις μήνες συνεχώς, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται, μετά από πρόταση του Προέδρου και απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος.
 4. Εάν για οποιονδήποτε λόγο μείνει κενή η θέση μέλους της Διοικούσας Επιτροπής, αυτή συμπληρώνεται για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας της από το πρώτο κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού στον οποίο ανήκε το μέλος που αναπληρώνεται. Στην περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης περισσοτέρων από επτά μελών της Διοικούσας Επιτροπής που δεν είναι δυνατή η αναπλήρωσή τους με αναπληρωματικά μέλη των ίδιων ψηφοδελτίων από τα οποία είχαν εκλεγεί, διεξάγονται εκτάκτως εκλογές, από τη Γενική Συνέλευση για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη διενέργεια αυτών των εκλογών συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή, αν δεν υπάρχουν, από το πρεσβύτερο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, μέσα σε ένα το πολύ μήνα από την τελευταία παραίτηση ή αποχώρηση και κατά τα λοιπά τηρούνται οι σχετικές περί Γενικής Συνέλευσης διατάξεις του παρόντος. Εάν η μηνιαία προθεσμία του προηγουμένου εδαφίου περάσει άπρακτη, την έκτακτη Γενική Συνέλευση υποχρεούται να συγκαλέσει ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ή, εάν αυτός δεν υπάρχει, το πρεσβύτερο μέλος της.

Άρθρο 10

 1. Η Διοικούσα Επιτροπή διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης, μεριμνά για την πραγματοποίηση του σκοπού της Ένωσης και κανονίζει την κατεύθυνση των εργασιών της μέσα στο πλαίσιο του Καταστατικού για την ασφαλέστερη επιτυχία των επιδιώξεων της Ένωσης. Ειδικότερα, η Διοικούσα Επιτροπή : α) συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του κάθε χρόνου που αρχίζει και τον απολογισμό του χρόνου που τελειώνει, τους οποίους και υποβάλλει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση κ.λπ., β) αποφασίζει και πραγματοποιεί κάθε δαπάνη συναφή προς τον σκοπό της Ένωσης, που ενδείκνυται να γίνει, γ) κάνει την αγορά ή τη μίσθωση ακινήτου για την εγκατάσταση ή μεταστέγαση των γραφείων της Ένωσης, ως και την προμήθεια κάθε πράγματος που εξυπηρετεί τον σκοπό της, δ) ασκεί πειθαρχική δικαιοδοσία επί των μελών της Ένωσης (ακόμα και όταν τα μέλη είναι εκλεγμένα στα διάφορα όργανα της Ένωσης) δικαιούμενη να επιβάλει ποινή προστίμου, ακόμη δε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την ποινή της προσωρινής ή και οριστικής διαγραφής από την Ένωση σε μέλος το οποίο, με οποιονδήποτε τρόπο, ενεργεί αντίθετα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Ένωση ή του οποίου η συμπεριφορά αποδεικνύεται, κατά την κρίση της Διοικούσας Επιτροπής, ότι θίγει την επιβαλλόμενη στα μέλη της Ένωσης αξιοπρέπεια. Επίσης μπορεί η Διοικούσα Επιτροπή να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αποβολή μέλους, εφ’ όσον συντρέχει σπουδαίος λόγος.
 2. Η Διοικούσα Επιτροπή έχει την υποχρέωση να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία: α) Μητρώου μελών, β) Πρακτικών των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής, της Αντιπροσωπείας και της Γενικής Συνέλευσης, γ) Εισπράξεων και πληρωμών και δ) περιουσίας της Ένωσης.
 3. 3.     Με τη μέριμνα της Διοικούσας Επιτροπής εκδίδεται περιοδικό για την επιστημονική και επαγγελματική ενημέρωση των μελών, το οποίο μοιράζεται δωρεάν στα μέλη. Για την αντιμετώπιση των δαπανών της έκδοσης αυτής μπορούν να καταχωρούνται στο περιοδικό διαφημίσεις επί πληρωμή.    
 4. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να αναθέτει την υπογραφή ορισμένων εγγράφων στο Διευθυντή των Γραφείων της Ένωσης ή στον αναπληρωτή του.

Άρθρο 11

 1. Η αντιπροσωπεία συνέρχεται, στις περιπτώσεις που ορίζουν το άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος ή άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, που αποστέλλεται στα μέλη τέσσερις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση που έχει ορισθεί. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση μπορεί να είναι και τηλεφωνική ή τηλεγραφική και να σταλεί την προηγούμενη ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναγράφονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η Αντιπροσωπεία βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον είκοσι πέντε από το σύνολο των μελών της και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται, με την ίδια ημερήσια διάταξη για συζήτηση εντός πέντε το πολύ ημερών, οπότε η Αντιπροσωπεία θεωρείται ότι βρίσκεται με απαρτία με οσουσδήποτε παρόντες.
 2. Οι αποφάσεις της Αντιπροσωπείας, καθώς και οι γνώμες των μελών που διαφωνούν καταγράφονται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών, με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα και τα οποία πρακτικά υπογράφουν ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας και ο Γενικός Γραμματέας.
 3. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, μετά τις εκλογές κατά τις οποίες έχουν εκλεγεί τα κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος μέλη, εκλέγεται, από αυτά τα μέλη, ως Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας, με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων από αυτά τα μέλη , το μέλος της Ένωσης, που συγκεντρώνει τουλάχιστον τους μισούς και έναν ακόμη ψήφους. Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας προεδρεύει στις συνεδριάσεις της, καθώς επίσης συγκαλεί την Αντιπροσωπεία στις περιπτώσεις που ορίζει το παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του τον αναπληρώνει το μεγαλύτερο σε ηλικία από τα ίδια πιο πάνω μέλη της Αντιπροσωπείας. Κατά τη διεύθυνση των εργασιών της Αντιπροσωπείας ο Πρόεδρός της έχει ανάλογα δικαιώματα και υποχρεώσεις με εκείνες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής κατά τη διεύθυνση των εργασιών της Διοικούσας Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης που ορίζονται στο άρθρο 12 παρ. 1β του παρόντος. Στον Πρόεδρο της Διοικούσας, όμως, Επιτροπής δίνει πάντοτε, όποτε του το ζητήσει, το λόγο.

Άρθρο 12

 1. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής α) εκπροσωπεί την Ένωση σε κάθε έννομη σχέση της ενώπιον των Δικαστηρίων και ενώπιον κάθε Διοικητικής ή άλλης Αρχής, β) συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη τους, αφού όμως παρθούν αποφάσεις για κάθε πρόταση που έχει υποβληθεί, δίνει το λόγο σ’ εκείνους που τον ζητούν και τον αφαιρεί από εκείνους που παρεκτρέπονται, τους οποίους και επαναφέρει στην τάξη. Τηρεί την τάξη των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής, έχοντας το δικαίωμα να αποβάλλει κάθε μέλος που καταφανώς παρεμποδίζει τις εργασίες των συνεδριάσεων με ανάρμοστη συμπεριφορά, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και της Αντιπροσωπείας, γ) υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης, όλα τα έγγραφα της Ένωσης, καθώς και τα χρηματικά εντάλματα.
 2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και αυτόν το μεγαλύτερο σε ηλικία από τα μέλη της.
 3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή αποχώρησης με οποιονδήποτε τρόπο του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, τη θέση του, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής, καταλαμβάνει ο Αντιπρόεδρός της και τη θέση αυτού το μεγαλύτερο σε ηλικία από τα μέλη της. Τη θέση του τελευταίου αυτού καταλαμβάνει το πρώτο από τα αναπληρωματικά μέλη του συνδυασμού υποψηφίων στον οποίο ανήκει κατά τη διενέργεια των εκλογών από τις οποίες έχει προέλθει η Διοικούσα Επιτροπή.

Άρθρο 13

 1. Ο Γενικός Γραμματέας μεριμνά για τη διεξαγωγή όλων των υποθέσεων, των συναφών με το σκοπό της Ένωσης, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής, της Αντιπροσωπείας και της Γενικής Συνέλευσης, διεξάγει την αλληλογραφία της Ένωσης και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής τα σχετικά έγγραφα, τα πρακτικά συνεδριάσεων και τα εντάλματα, τηρεί τα βιβλία που ο Νόμος ορίζει και ασκεί εποπτεία των γραφείων της Ένωσης. Υποχρεούται δε να παρέχει στα μέλη της Ένωσης, γραπτώς ή προφορικώς, πληροφορίες για κάθε ζήτημα που αφορά την τάξη των εργοληπτών δημοσίων έργων.
 2. Το Γενικό Γραμματέα βοηθεί ή αναπληρώνει, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ένα από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, που ορίζεται για όλη τη διάρκεια της θητείας της, με απόφασή της. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή αποχώρησης του Γενικού Γραμματέα με οποιονδήποτε τρόπο, καταλαμβάνει τη θέση του, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής, το νεότερο σε ηλικία από τα μέλη της, αυτού δε τη θέση καταλαμβάνει το πρώτο από τα αναπληρωματικά μέλη του συνδυασμού υποψηφίων στον οποίο ανήκε κατά τη διενέργεια των εκλογών από τις οποίες έχει προέλθει η Διοικούσα Επιτροπή.

Άρθρο 14

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, που καθορίζει και την αντιμισθία τους και τους όρους των συμβάσεων εργασίας τους, προσλαμβάνεται α) Ειδικός Γραμματέας, στον οποίο ανατίθεται η διεξαγωγή της τρέχουσας υπηρεσίας της Ένωσης, καθώς και β) όλο το αναγκαίο για τη διεξαγωγή της υπηρεσίας της Ένωσης προσωπικό. Το προσωπικό της Ένωσης τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα.

Άρθρο 15

 1. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, που παίρνεται στην πρώτη συνεδρίασή της μετά τις εκλογές από τις οποίες έχει προέλθει, ένα από τα μέλη της ορίζεται Ταμίας της Ένωσης για όλη τη διάρκεια της θητείας της. Άλλο ένα από τα μέλη της ορίζεται αναπληρωτής του, που εκτελεί τα καθήκοντά του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ταμία. Στην περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή αποχώρησης του Ταμία με οποιονδήποτε τρόπο, ορίζεται άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ως Ταμίας για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του.
 2. Ο Ταμίας φυλάει τη χρηματική και οποιαδήποτε άλλη περιουσία της Ένωσης, μεριμνά για την είσπραξη των εισφορών των μελών και των λοιπών εσόδων της Ένωσης, εκδίδοντας τις απαιτούμενες διπλότυπες αποδείξεις και τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο Νόμος για την κίνηση της περιουσίας. Έχει την υποχρέωση να δίνει κάθε πληροφορία ή εξήγηση επί της διαχείρισής του όποτε του το ζητήσει η Διοικούσα Επιτροπή.
 3. Ο Ταμίας κάνει όλες τις πληρωμές της Ένωσης, με εντάλματα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.
 4. Η Ένωση τηρεί λογαριασμούς σε αναγνωρισμένες Τράπεζες, που ορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, όπου κατατίθεται κάθε ταμειακό υπόλοιπο που ξεπερνά τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές. Για την κίνηση αυτών των λογαριασμών και για την ανάληψη χρημάτων χρειάζεται η υπογραφή επιταγών ή εντολών ή άλλων εγγράφων από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα ή από τους αναπληρωτές τους. Για αναλήψεις ποσών μεγαλυτέρων των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών χρειάζεται και προηγούμενη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.
 5. Ο Ταμίας μπορεί να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της Ένωσης για την είσπραξη των εισφορών των μελών και την υπογραφή των σχετικών αποδείξεων ή γραμματίων εισπράξεων.

6. Για την ενέργεια εισπράξεων μπορεί να προσληφθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή εισπράκτορας με μηνιαία αμοιβή ή με ποσοστά επί των εισπράξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 16

 1. Η γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης καλείται από τον Πρόεδρό της, Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής, με πρόσκληση που δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών ή που αποστέλλεται στα μέλη και τοιχοκολλάται στα γραφεία της Ένωσης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη Συνέλευση και στην οποία πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.
 2. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και ο Γενικός Γραμματέας της ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους είναι ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Συνέλευσης. Σε περίπτωση δε δυσπιστίας προς την Διοικούσα Επιτροπή προεδρεύει ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας.
 3. Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης είναι απαραίτητη η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον των φυσικών προσώπων-μελών της Ένωσης που διαμένουν στην περιοχή του Νομού Αττικής (νομ. Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής) και που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν γίνει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, καλείται νέα Συνέλευση, με τα ίδια θέματα, για να συνεδριάσει αφού περάσουν τουλάχιστον τρεις ημέρες από την πρώτη και μέσα σε δέκα το πολύ ημέρες από αυτήν, οπότε είναι αρκετή για την απαρτία η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) των μελών που διαμένουν στην περιοχή του Νομού Αττικής και που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν και πάλι δεν μπορέσει να γίνει απαρτία, καλείται τρίτη Συνέλευση, μέσα σε οκτώ το πολύ ημέρες από τη δεύτερη, της οποίας η απαρτία πρέπει να είναι το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών που διαμένουν στην περιοχή του Νομού Αττικής και που έχουν δικαίωμα ψήφου. Για τη διευκόλυνση επίτευξης απαρτίας και για να βρεθεί αν συμπληρώνονται τα πιο πάνω ελάχιστα ποσοστά παρόντων μελών, μετρούνται όλα τα προσερχόμενα να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μέλη της Ένωσης που έχουν δικαίωμα ψήφου, αφού η παρουσία τους στον τόπο της Γενικής Συνέλευσης σημαίνει προσωρινή έστω διαμονή στην περιοχή του Νομού Αττικής, ενώ ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός παρόντων μελών υπολογίζεται πάντοτε επί του συνολικού αριθμού των κατά το Μητρώο της Ένωσης μελών που διαμένουν στην περιοχή του Νομού Αττικής.
 4. Με πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής και με απόφαση της Αντιπροσωπείας μπορεί να ορίζεται, κατά τις περιστάσεις, ως αριθμός μελών για τη συγκρότηση απαρτίας Γενικής Συνέλευσης το ένα τέταρτο (1/4) των μελών που διαμένουν στην περιοχή του Νομού Αττικής και που έχουν δικαίωμα ψήφου και, εάν αυτή δεν μπορέσει να επιτευχθεί, να συγκροτείται η Συνέλευση μέσα σε οκτώ ημέρες από την πρώτη με οσουσδήποτε παρόντες. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης απαρτίας σύμφωνα με την πιο πάνω διάταξη αυτής της παραγράφου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου.
 5. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Και αν γίνει και πάλι ισοψηφία η πρόταση λογίζεται ότι απορρίφθηκε.

Άρθρο 17

 1. Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται α) τακτικώς μεν κατά μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνου, για την επιψήφιση του οικονομικού προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Ένωσης του επόμενου οικονομικού έτους και για τον έλεγχο και έγκριση της λογοδοσίας της Διοικούσας Επιτροπής και β) εκτάκτως εάν το κρίνει αναγκαίο η Διοικούσα Επιτροπή ή εάν αυτό ζητηθεί εγγράφως από το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των φυσικών προσώπων μελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους.
 2. Η πιο πάνω αίτηση σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εκ μέρους των μελών πρέπει να αναγράφει και τα θέματα που θα συζητηθούν.
 3. Κατά την τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών υποβάλλεται για έγκριση και ο απολογισμός που συντάσσεται από την Διοικούσα Επιτροπή για την προηγούμενη χρήση, μαζί με τα δικαιολογητικά έγγραφα και τη σχετική έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 4. Οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικούσας Επιτροπής, Αντιπροσωπείας και Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνονται κατά τη λήξη της τακτικής ετήσιας Γενικής Συνέλευσης κάθε τρίτου χρόνου, μετά το τέλος των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 5,6,7,8 και 18 του παρόντος. Η διάρκεια των εκλογών ορίζεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και μπορεί να συνεχίζεται και σε επόμενη ημέρα.
 5. Τις εκλογές διεξάγει τριμελής Εφορευτική επιτροπή από μέλη της Ένωσης που εκλέγονται, μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές, από τη Γενική Συνέλευση μετά από υπόδειξη του Προέδρου της. Η Εφορευτική επιτροπή κάνει όλες τις ενέργειες που ορίζει το παρόν Καταστατικό , τις σχετικές με τις εκλογές και συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναγράφονται με τη σειρά όλα τα εκλεγόμενα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, της Αντιπροσωπείας και της Εξελεγκτικής Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους. 
 6. Μέλη που καθυστερούν την καταβολή της ετήσιας εισφοράς τους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του παρόντος, αποκλείονται αυτοδικαίως από τις Γενικές Συνελεύσεις και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
 7. Οι εκλογές και κάθε ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις, που αφορά ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά εν γένει ζητήματα, είναι άκυρες αν δεν είναι μυστικές, κάθε άλλη δε ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση, αν υποβληθεί σχετική πρόταση από δεκαπέντε μέλη.

Άρθρο 18

 1. Την Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούν τρεις τακτικοί ελεγκτές και δύο αναπληρωματικοί, οι οποίοι κάνουν έλεγχο της διαχείρισης του Ταμία και της Διοικούσας Επιτροπής και υποβάλλουν σχετική έκθεση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Η εκλογή τους γίνεται με μυστική ψηφοφορία, με ιδιαίτερα ψηφοδέλτια και κάλπη, ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη μελών της Διοικούσας Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος, οι σχετικές με την εκλογή μελών της Αντιπροσωπείας, ως προς την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, την υποβολή των υποψηφιοτήτων και το αναλογικό σύστημα εκλογής με σταυρούς προτίμησης.
 2. Το αξίωμα μέλους της Διοικούσας Επιτροπής ή της Αντιπροσωπείας είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του ελεγκτού, τακτικού ή αναπληρωματικού.

Άρθρο 19

Η οικονομική χρήση (οικονομικό έτος) της Ένωσης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20

 1. Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής, από τη Γενική Συνέλευση των μελών που καλείται ειδικώς για αυτό τον σκοπό και απαρτίζεται από τα μισά τουλάχιστον μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, η δε σχετική απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών που είναι παρόντα. Με την ίδια απαρτία και την ίδια αυξημένη πλειοψηφία μπορεί να αποφασισθεί η ενοποίηση της Ένωσης με όλες ή με οσεσδήποτε από τις υπόλοιπες Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις σε μια ενιαία Οργάνωση. Για την περίπτωση ενοποίησης της Ένωσης με μία ή περισσότερες από τις υπόλοιπες Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις σε μια ενιαία Ένωση που θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και των κατ’ άρθρ. 24 του παρόντος εσωτερικών κανονισμών αρκεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος, με την οποία μπορεί να αποφασισθεί και τυχόν προσθήκη στην επωνυμία της Ένωσης, για να δηλώνεται έτσι η διεύρυνσή της. Πάντως και στην περίπτωση του προηγουμένου εδαφίου, πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που επιβάλλει ο Νόμος για την οποιαδήποτε τροποποίηση Καταστατικού, με υποβολή της σχετικής απόφασης στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για έγκριση και καταχώριση της στα σχετικά βιβλία Σωματείων. Επίσης, κατ΄ εξαίρεση από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, μπορεί να τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του παρόντος, όσον αφορά τον αριθμό των επώνυμων εκλεγομένων και μόνο για περιορισμό του, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος, της αποφάσεως αυτής επίσης δημοσιευομένης κατά νόμο.
 2. Η διάλυση της Ένωσης δεν μπορεί να αποφασισθεί παρά μόνο από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των μελών της σε Γενική Συνέλευση, που καλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό.
 3. Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης η ίδια πιο πάνω Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για τη διάθεση της περιουσίας της Ένωσης, τηρώντας και τις σχετικές διατάξεις του Νόμου.

Άρθρο 21

Η Ένωση έχει δική της σφραγίδα, της οποίας ο τύπος καθορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.

Άρθρο 22

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που καθορίζει και την αντιμισθία του προσλαμβάνεται Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης ένας από τους παρ’ Αρείω Πάγω Δικηγόρος Αθηνών.

Άρθρο 23

Η διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει, με απόλυτη πλειοψηφία, για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, τηρώντας βεβαίως πάντοτε τις διατάξεις του Νόμου.

Άρθρο 24

Με πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής ή της Αντιπροσωπείας και για καλύτερη επίτευξη των σκοπών της Ένωσης, μπορεί, με εσωτερικό Κανονισμό που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών, με τήρηση και των διατάξεων του Νόμου, να ιδρύονται:

α) Τμήματα ειδικών κατηγοριών μελών κατόχων αντίστοιχων πτυχίων Εργολήπτη Δημοσίων Έργων ή γραμμένων σε αντίστοιχες κατηγορίες του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή του Μητρώου Εμπειρίας κατασκευών του Νόμου 1418/84 (ΜΕΕΠ – ΜΕΚ).

β) Τμήματα εταιρειών που κατέχουν πτυχίο εργολήπτη δημοσίων έργων ή είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ.

γ) Περιφερειακά Τμήματα στις έδρες διοικήσεων, γεωγραφικών διαμερισμάτων ή νομών όπου υπάρχει αριθμός μελών περισσοτέρων από δεκαπέντε.

Με τον ίδιο κανονισμό καθορίζονται οι όροι της Διοίκησης των Τμημάτων και Παραρτημάτων αυτών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους και την επιτυχία των σκοπών της Ένωσης. Οι εσωτερικοί κανονισμοί “Περιφερειακών Τμημάτων ΠΕΔΜΕΔΕ” και “ΠΕΔΜΕΔΕ – Τμήματος Εταιρειών ΕΔΕ”, που έχουν καταρτισθεί βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου και έχουν εγκριθεί με τις από 4.3.1974 και από 13.10.1977, αντιστοίχως, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται και αποτελούν εφεξής αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Καταστατικού, στο  τέλος του οποίου και επισυνάπτονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

Καταργείται το άρθρο 25 του ισχύοντος Καταστατικού της Ένωσης όπως είχε διατυπωθεί στην τροποποίησή του της 29.11.71, αφού οι διατάξεις του έχουν εκτελεσθεί.

Η Διοικούσα Επιτροπή έχει την υποχρέωση να φροντίσει για την κατά Νόμο έγκριση του παρόντος Καταστατικού, όπως αυτό τροποποιείται ήδη με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29.11/3.12.1989, αμέσως μετά την κύρωσή του από τη Γενική Συνέλευση των μελών και η ισχύς του αρχίζει από τη δημοσίευση της σχετικής εγκριτικής απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου και τη σχετική καταχώριση στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Συγκεκριμένα, οφείλει η Διοικούσα Επιτροπή, να επιμεληθεί την υποβολή του παρόντος για έγκριση στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, τις κατά νόμο δημοσιεύσεις και επιδόσεις και την καταχώριση του παρόντος στο σχετικό βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών, σε τρόπο ώστε να τεθεί το παρόν σε ισχύ και να διενεργηθούν οι αμέσως επόμενες εκλογές για την ανάδειξη Διοικούσας Επιτροπής, Αντιπροσωπείας και Εξελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, όπως ήδη τροποποιούνται. Η σχετική αίτηση για έγκριση του παρόντος πρέπει να υποβληθεί στο αρμόδιο Πρωτοδικείο εντός ενός μηνός το αργότερο από το πέρας της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης που το ενέκρινε. Σε περίπτωση που η σχετική απόφαση του Δικαστηρίου δεν έχει εκδοθεί εγκαίρως και δεν έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως και όλες οι υπόλοιπες νόμιμες διαδικασίες για να τεθεί σε ισχύ το παρόν και να προκηρυχθούν και διενεργηθούν οι αμέσως επόμενες εκλογές μέχρι τις 12.2.1990, οπότε λήγει η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής που είχε εκλεγεί στις εκλογές της 11&12.2.1977 και με πρόταση της οποίας τροποποιείται ήδη το παρόν, η θητεία της Διοικούσας αυτής Επιτροπής παρατείνεται προσωρινώς, μέχρι την προκήρυξη και τη διενέργεια των εκλογών αυτών, αναστελλομένου, αναλόγως, και του χρόνου σύγκλησης της ετήσιας τακτικής  Γενικής Συνέλευσης του έτους 1990, χωρίς όμως, σε καμία περίπτωση, να ξεπεράσει η παράταση αυτή της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής την 31.5.1990. Για την αντιμετώπιση της τελευταίας αυτής περίπτωσης, η προσωρινώς Διοικούσα αυτή Επιτροπή οφείλει να συγκαλέσει την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 1990 και να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη μελών Διοικούσας Επιτροπής, Αντιπροσωπείας και Εξελεγκτικής Επιτροπής, με πρόσκληση που θα εκδοθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος, εντός του μηνός Απριλίου 1990 το αργότερο, η δε Γενική Συνέλευση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν το τέλος του μηνός Μαΐου 1990. Εξυπακούεται ότι οι εκλογές αυτές θα προκηρυχθούν και διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ένωσης που ίσχυαν πριν την παρούσα τροποποίησή τους, οποτεδήποτε δε, μετά από αυτά, ολοκληρωθούν οι πιο πάνω διαδικασίες και τεθεί σε ισχύ το παρόν Καταστατικό με τις πιο πάνω τροποποιήσεις του, της Γενικής Συνέλευσης της 29.11./3.12.1989, η Διοικούσα Επιτροπή οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση και να προκηρύξει νέες εκλογές, που θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις πιο πάνω τροποποιημένες διατάξεις του παρόντος, με πρόσκληση που θα εκδοθεί και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος, εντός δύο (2) το πολύ μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Σε πίστωση όλων αυτών συντάχθηκε το παρόν, το οποίο , αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από όλα τα μέλη της Ένωσης που πήραν μέρος στη Γενική Συνέλευση της 29.11/3.12.1989 και ψήφισαν υπέρ των πιο πάνω τροποποιήσεων του Καταστατικού της Ένωσης.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 1989

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                  ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ