Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), είναι Πανελλήνια Πρωτοβάθμια Οργάνωση Εργοληπτών, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και στελεχών που ασχολούνται με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων. Τα μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ, είναι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις (Εργολήπτες Δημοσίων Έργων) μέλη του ΜΕΕΠ αλλά και νομικά πρόσωπα – εργοληπτικές εταιρείες, μαζί με τα στελέχη τους, μέλη του ΜΕΕΠ και του ΜΕΚ, από την Α1 τάξη έως και την 7η τάξη.

Πρόκειται για την πολυπληθέστερη και την πλέον αντιπροσωπευτική Πρωτοβάθμια Εργοληπτική Οργάνωση της χώρας, μέσα στην οποία εκφράζονται και εκπροσωπούνται όλες οι βαθμίδες των εργοληπτών πανελληνίως.

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τα εκλεγμένα μέλη που έχουν προκύψει από τις πρόσφατες εκλογές στα όργανα της Ένωσης (Διοικούσα Επιτροπή, Αντιπροσωπεία, Εξελεγκτική Επιτροπή) καθώς και στο Τμήμα Εταιρειών και τα Περιφερειακά Τμήματα.