Ο Υπουργός Ανάπτυξης σε συνέντευξη Τύπου παρουσίασε, σε συνεργασία με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, πρόταση σχεδίου νόμου που θα ενοποιεί το πλαίσιο των Δημοσίων Έργων, των προμηθειών και των υπηρεσιών και θα κινείται στους άξονες Διαφάνεια-Ενίσχυση Ανταγωνισμού-Εξοικονόμηση

Κυριότερα σημεία είναι τα κάτωθι:

  • Οι κανόνες θα είναι κοινοί, ανεξάρτητα του Φορέα που διενεργεί τους διαγωνισμούς
  • Οι προβλέψεις θα είναι κοινές για διαγωνισμούς άνω και κάτω των κοινοτικών ορίων. Για διαδικασίες που αφορούν ποσά  κάτω του κοινοτικού ορίου θα προβλέπεται η δυνατότητα απλοποίησης τους.
  • Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα περιοριστούν σημαντικά. Θα καταστούν προαιρετικές κάποιες εγγυητικές επιστολές, με εξαίρεση τις εγγυητικές καλής εκτέλεσης
  • Θα συσταθεί ανεξάρτητο όργανο  για την εξέταση των προσφυγών
  • Θα υιοθετηθεί ”μαύρη λίστα” για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς προκειμένου να καταπολεμηθεί η διαφθορά