Ενημερώνουμε τα μέλη μας για την με αρ. 17/2015 σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ επί του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, του αρμοδίου Υπουργού, για παράταση της έναρξης λειτουργίας  του συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ, την 30-4-2017.

Συγκεκριμένα με την ως άνω γνώμη η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ομόφωνα γνωμοδότησε υπερ της νομιμότητας της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού που πρόκειται άμεσα να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ στην οποία αναφέρεται ότι η υποχρεωτική χρήση του συστήματος των ηλεκτρονικών δημοπρασιιών για συμβάσέις έργων, μελετών και παροχής υπηρεισιών για όλους τους φορείς του Δημοσίου μετατίθεται για την 30η Απριλίου 2017.