Με την ΠΟΛ 1064/2016 το Υπουργείο Οικονομικών δίδει διευκρινίσεις σχετικά με την παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις