Ενημέρωση από το Δήμο Καλλιθέας ζητά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τα διαλαμβανόμενα στη διαμαρτυρία  της Ένωσης σχετικά με διαγωνισμό που είχε προκηρύξει χωρίς να καλεί Εργολήπτες Δημοσίων Έργων