Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία ζητά την παράταση των προθεσμιών της επιχορήγησης των Δήμων για την εξόφληση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τους εργολήπτες δημοσίων έργων