Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 184 Α/2015, παρατείνεται η διάρκεια του Προγράμματος “ΘΗΣΕΑΣ” μέχρι την 31.12.2016.

Επίσης με την ίδια Πράξη παρατείνεται μέχρι την 31.5.2016 το διάστημα συγχώνευσης των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ στους Περιφερειακούς Συνδέσμους ΦΟΔΣΑ