Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 47 Α/2017 ο Νόμος 4465/2017, στο άρθρο 54 του οποίου δίδεται παράταση στην έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 – έννομη προστασία- Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ( άρθρα 345-374) μέχρι την 31η Μαίου 2017 και αντίστοιχη παράταση στην κατάργηση  του Ν. 3886/2010.

Έτσι, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, που έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθιεών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής, πρόκειται να  αναλάβει το έργο της  μετά την 31.05.2017