Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων παρατείνεται η προθεσμία για την εκπρόθεσμη  υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, μέχρι την 31η Μαρτίου 2015.