Με την ΠΟΛ 1241/2015 το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει, εκτός των άλλων, και για την παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ των οποίων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ήταν η 30.10.2015