Σύμφωνα με την απόφαση 11/2017 του ΔΣ του ΕΦΚΑ παρατείνεται η προσθεσμία καταβολής των εισφορών β΄εξαμήνου 2016 των μηχανικών ασφαλισμένων μέχρι την 31.03.2017.