Με την ΠΟΛ 1011/2016 διευκρινίζεται ότι ειδικά για διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι και την 22.02.2016