Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε παράταση μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2016 στη δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής