Παρατείνεται, σύμφωνα με πρόσφατη υπουργική απόφαση,   για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι από 1.1.2020 έως και 30.6.2020,η μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο  για τα αγαθά και τις υπηρεσίες.