Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 164 Α/2015 ο Νόμος 4351/2015 με τίτλο “Βοσκήσιμες γαίες και άλλες διατάξεις”.

Ενδιαφέρον για τα μέλη της Ένωσης παρουσιάζει το άρθρο 22, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται η 31.12.2017 ως χρόνος λήξης της παράτασης λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών, βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών

καθώς και το άρθρο 30,  που αφορά στην διαδικασία χρηματοδότησης  του ΦΠΑ στα μεγάλα έργα.

 Ο νομοθέτης επιτρέπει την χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της δαπάνης του μη επιλέξιμου ΦΠΑ για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα των προγραμμάτων 2007 -2013 και 2014- 2020 , για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που εκτελούν ως δικαιούχοι  οι μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο Α.Ε του Δημοσίου και  για συγχρηματοδοτούμενα έργα αποχέτευσης ύδρευσης  που υλοποιούνται από τρίτους για δήμους ή ΔΕΥΑ  εφόσον η Σύμβαση δεν προβλέπει την έκδοση τιμολογίου στον κύριο του έργου.

Επίσης η χρηματοδότηση αυτή  έχει εφαρμογή για τα έργα για τα οποία δεν ισχύει η παρ 10 του άρθου 1 του Ν.4281/2014 δηλαδή για την αντιστροφή της υποχρέωσης απόδοσης του ΦΠΑ.

Συνεπώς  συνεχίζει να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του Ν.4281/2014 , καθώς και η ΠΟΛ 1253/2014  οπου καθορίζεται και ερμηνεύεται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 παρ 10 του Ν.4281/2014.