Δόθηκε παράταση ισχύος στις βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ ώς την 31.01.2019,σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο 10 του Υπουργείου Υποδομών.

Η ρύθμιση αφορά στις εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στις τάξεις 3η έως  και 7η, η οποία είτε είχε παραταθεί ώς 30-09-2018 είτε ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4530/2018 (ήτοι την 30.03.2018) και:

-έχουν υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία λήξης ισχύος του πτυχίου τους ή

–έχουν υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης εντός 60 ημερών μετά την ημερομηνία λήξης ισχύος του πτυχίου τους ή 

-πρόκειται να υποβάλλουν εμπρόθεσμη αίτηση τακτικής αναθεώρησης

Πτυχία χωρίς την ανωτέρω σημείωση λήγουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Υπενθυμίζεται ότι η παρ. 4 του άρθρου 107 Ν. 4530/2018, βάσει της οποίας εκδόθηκε η ως άνω εγκύκλιος, αναφέρει τα εξής:

4)  Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 97 του ν. 3669/2008 (Α` 116) ως εξής:

«5. Για τις περιπτώσεις εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις τάξεις 3η και ανώτερες του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες έχουν εμπροθέσμως υποβάλει και εκκρεμεί αίτηση τακτικής αναθεώρησης ή πρόκειται να υποβάλουν εμπρόθεσμη αίτηση, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 20 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α` 74), παρατείνεται η ισχύς της βεβαίωσης εγγραφής (πτυχίο) τους, κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω προεδρικό διάταγμα. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. θέτει σημείωση επί του πτυχίου της εταιρείας για τη δοθείσα παράταση. Πτυχία χωρίς τη σχετική σημείωση λήγουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις.».