Ψηφίστηκε στη Βουλή σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΚΑ, με τίτλο “Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας” στο οποίο είχε κατατεθεί τροπολογία που αφορά την παράταση των βεβαιώσεων ΜΕΕΠ των εταιρειών από 3η έως 7η τάξη και τη μείωση των πρόσθετων εγγυήσεων στα εν εξελίξει έργα.

Επειδή το κείμενο του νόμου όπως ακριβώς ψηφίστηκε δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη παραθέτουμε την τροπολογία – προσθήκη όπως αυτή κατατέθηκε στη Βουλή.

Εδώ η τροπολογία – προσθήκη.