Ο Υφυπουργός Εργασίας με έγγραφό του ενημερώνει ότι, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α/2015), την  01.09.2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, που λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση, οι τομείς και κλάδοι επικουρικής ασφάλισης που δεν είχαν ήδη ενταχθεί, δηλαδή,  εκτός των άλλων, και ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ.

Έτσι, όσοι δικαιούνται επικουρικής ασφάλισης και καταβάλλουν εισφορές στον ως άνω φορέα επικουρικής ασφάλισης, θα μεταταγούν στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.

Επιπλέον, δεν υφίσταται πιά η δυνατότητα υποβολής αναλογιστικών μελετών και μετατροπής του Ταμείου σε Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Δικαίου.