Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ΄αριθμ.  819/2015 απόφασή του, εκτός των άλλων,  έκρινε ότι:

Από το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος  επιτάσσεται  η συμμόρφωση προς τις δικαστικές αποφάσεις.

Έτσι,  σε περίπτωση εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως, που  υποχρεώνει το Δημόσιο σε συμμόρφωση και εφʼόσον η υποχρέωση αυτή συνίσταται στην καταβολή χρηματικού ποσού, ο ιδιώτης διάδικος (εργολήπτης δημοσίων έργων) δύναται, για την ικανοποίηση της απαιτήσεως του, να χρησιμοποιήσει τα μέσα αναγκαστικής εκτελέσεως κατά του Δημοσίου και, ειδικότερα, να προβεί στην αναγκαστική κατάσχεση ταμειακών διαθεσίμων, χρημάτων δηλαδή του Δημοσίου, στην οικεία οικονομική υπηρεσία.

Και τούτο, διότι στην ιδιωτικήπεριουσία του Δημοσίου, στην οποία και μόνον επιτρέπεται να γίνει αναγκαστική κατάσχεση, περιλαμβάνονται και τα χρηματικά διαθέσιμα του Δημοσίου, ανεξάρτητα από την πηγή από την οποία προέρχονται, η οποία, άλλωστε, είναι αδύνατον να διαγνωσθεί.

Αντίθετο επιχείρημα δεν δύναται να αντιταχθεί διότι,  τα σχετικά χρηματικά ποσά έχουν εισαχθεί, αδιακρίτως της προελεύσεώς τους, στον προϋπολογισμό προς κάλυψη των υποχρεώσεων του Δημοσίου και εκπλήρωση των δημοσίων σκοπών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η συνταγματικώς κατοχυρωμένη υποχρέωση συμμορφώσεως του Κράτους προς τις δικαστικές αποφάσεις.