Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ επισημαίνει ότι έχουν αναδειχθεί επιπλέον δυνατότητες ως προς τη διαχείριση των έργων, οι οποίες περιλαμβάνουν: -Εμπροσθοβαρή αποπληρωμή των Επιχειρησιακών Προγραμάτων (ΕΠ) μέχρι το 100 % της κοινοτικής συνδρομής -Χαρακτηρισμό και έργων μικρότερου συνολικού κόστους από 5 εκ. ευρώ ως phasing με την προϋπόθεση επιλεξιμότητας του έργου σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και δυνατότητα υποδοχής του έργου από συγκεκριμένο ΕΠ -Χαρακτηρισμό και έργων γεφυρών μεταξύ ΕΠ του Γ΄ΚΠΣ και ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως έργων phasing με την προϋπόθεση επιλεξιμότητας του έργου σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και δυνατότητα υποδχής του έργου από συγκεκριμένο ΕΠ Επιπλέον δίδονται οδηγίες στους φορείς σχετικά με τη μη ανάληψη νέων νομικών δεσμεύσεων στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013. Εξαιρούνται οι συμβάσεις έργων ΕΣΠΑ για τις οποίες είχε κοινοποιηθεί στον υποψήφιο ανάδοχο η εγκριτική απόφαση της Π.Α. του αποτελέσματος της δημοπρασίας. Ομοίως ισχύει για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών-υπηρεσιών.

Εδώ η οδηγία.