Η Ένωση, αμέσως μετά της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Ν. 4412/2016 είχε ζητήσει από τον Υπουργό Υποδομών την άμεση έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου που θα αποσαφηνίζει θέματα που προέκυπταν από την εφαρμογή του άρθρου 153 σχετικά με την αναθεώρηση. 

Δημοσιεύτηκαν  λοιπόν  από τη Βουλή των Ελλήνων στο ΦΕΚ 206 Α/2016 διορθώσεις σφαλμάτων ορισμένων άρθρων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/2016)  για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Σημαντική διόρθωση, εκτός των άλλων, αφορά στο άρθρο 153  του ως άνω νόμου  σχετικά με την αναθεώρηση, που επιλύει το πρόβλημα που είχε ανακύψει.

Έτσι, απαλείφεται  το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 153 και συγκεκριμένα απαλείφεται η φράση «Κατ΄ εξαίρεση για τις συμβάσεις με χρόνο δημοπράτησης πριν το Γ΄ τρίμηνο του 2012, η αναθεώρηση τιμών υπολογίζεται από το Δ΄ τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν με τους ισχύοντες για το Γ΄ τρίμηνο του 2012 συντελεστές αναθεώρησης και με ελάχιστη τιμή εφαρμογής αυτών ίση με τη μονάδα(1).»

Ενώ,

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 23 του άρθρου 153 αντικαθίσταται με τη φράση «Η διάταξη εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου δημοπράτησής τους, εκτός από τις συμβάσεις με χρόνο δημοπράτησης πριν το Γ΄ τρίμηνο του 2012 για τις οποίες η αναθεώρηση τιμών υπολογίζεται από το Δ΄ τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν με τους ισχύοντες για το Γ΄ τρίμηνο του 2012 συντελεστές αναθεώρησης και με ελάχιστη τιμή εφαρμογής αυτών ίση με τη μονάδα (1).