Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών  και τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ  με την οποία επισημαίνει ότι το τελευταίο διάστημα απορρίπτονται προσφορές διαγωνιζομένων ανωνύμων εταιρειών, γιατί στο ΤΕΥΔ ή το ΕΕΕΣ δεν έχουν υπογράψει όλα τα μέλη του ΔΣ, παρά μόνο ο νόμιμος εκπρόσωπος. 

Η Ένωση ζητά οριστική και άμεση επίλυση του προβλήματος αυτού.

Επιπλέον με την επιστολή της ζητά τη ρητή αναφορά εξάμηνης διάρκειας των πιστοποιητικών που απαιτούνται στις διαγωνιστικές διαδικασίες.