Τα έννομα αποτελέσματα επέρχονται από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. και όχι από την υποβολή από τον υπόχρεο του αιτήματος για καταχώρηση. 

Συνεπώς δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο καταχώρησης ο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής της αίτησης από το ΓΕ.Μ.Η.

Οποιαδήποτε προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία που γίνεται η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ, όπως αποδεικνύεται από τον σχετικό Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.)

Εδώ το σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.