Δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 1582 Β’ /2014 η πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδας με τίτλο ”Πλαίσο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων”, που περιέχει ευνοϊκές ρυθμίσεις για δανειολήπτες