Εδώ το πολυνομοσχέδιο. Ενδιαφέρει το Μέρος Β’ Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών. (σελίδες 17 – 205)

Εδώ η αιτιολογική έκθεση